CONFLICTBEMIDDELING

Mulder & Van Dijk is gespecialiseerd in het oplossen van zakelijke geschillen en arbeidsconflicten. Conflicten in de werksfeer kunnen een grote impact hebben op het persoonlijk en professioneel functioneren van betrokkenen. Onze bemiddeling zorgt ervoor dat het conflict geen (verdere) afbreuk doet aan de reputatie van de organisatie of betrokkenen. Wij richten ons op het reguleren en de-escaleren van het conflict en geven helder advies over de oplossingsrichting die gevolgd kan worden.

Naast eerdergenoemde conflicten heeft Mulder & Van Dijk ook veel ervaring met het begeleiden en oplossen van familiekwesties. Conflicten in de relationele sfeer zijn vaak pijnlijk en gevoelig van aard. Wij begeleiden de betrokken partijen in een sfeer van veiligheid en vertrouwelijkheid waardoor er ruimte ontstaat voor toenadering en verzoening.


MEDIATION

Mediation is een erkend tijds- en kostenbesparend instrument dat effectief kan worden ingezet bij arbeidsconflicten. Deze vorm van conflictbemiddeling wordt naast het bedrijfsleven dan ook steeds vaker toegepast bij overheidsorganen en private organisaties als bijvoorbeeld gemeenten, ziekenhuizen en woningcorporaties. De kracht van mediation is dat beide partijen onder deskundige begeleiding samen tot een gedragen oplossing komen. Hoe die oplossing eruitziet is afhankelijk van de aard en omvang van het conflict en de inzet van de partijen. 


ARBEIDSMEDIATON

Op de werkvloer kunnen spanningen ontstaan door bijvoorbeeld een reorganisatie, hoge werkdruk, uitblijvende resultaten, miscommunicatie, een slecht functioneringsgesprek of een verschil van inzicht. Dit kan leiden tot problemen in de samenwerking of zelfs tot conflicten waar mensen niet meer uitkomen. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld arbeidsconflicten, aandeelhoudersgeschillen, een conflict met de ondernemingsraad, Raad van bestuur, directie, maatschappen of vennoten. In zulke gevallen wordt in de zakelijke omgeving steeds vaker mediation toegepast.  

Wanneer partijen tegenover elkaar komen te staan en emoties hoog oplopen, kan het lastig zijn om de juiste toon te vinden en om het gesprek weer met elkaar aan te gaan. Door wederzijds gebrek aan begrip treedt er vaak een verslechtering op in de relatie tussen partijen. Het is dan van groot belang om het conflict tijdig te de-escaleren en op te lossen. 

Mulder & Van Dijk kan in dergelijke situaties optreden als onafhankelijke en neutrale bemiddelaar en helder krijgen welke belangen er spelen. Door onze ervaring kunnen wij vrij snel de angel uit een conflict halen. Wij zijn juridisch onderlegd, hebben oog voor de dynamiek op de werkvloer en gaan oplossingsgericht te werk.

 


FAMILIEMEDIATON

Problemen op het werk hebben vaak een weerslag op relaties binnen de privésfeer en vice versa. Mulder & Van Dijk biedt daarom ook familiemediation aan. Tijdens deze vorm van mediation worden de standpunten en belangen en de daaraan ten grondslag liggende gevoelens van de verschillende familieleden verkend. Vervolgens wordt er gezocht naar een oplossing die voor alle betrokkenen acceptabel is.    
                                                                                                                         
Conflicten binnen families zijn complex omdat er vaak meerdere partijen bij betrokken zijn. Wij bemiddelen tussen familieleden inzake immateriële en materiële kwesties zoals gevoelige onderwerpen of de afhandeling van financiën.     
       
Familiemediation is bijzonder waardevol wanneer partners of vennoten binnen een familiebedrijf een conflict hebben over de voortzetting, visie, kwaliteit of diensten van de onderneming.  Is er nog geen sprake van een conflict maar verloopt de samenwerking binnen het familiebedrijf moeizaam? Ook dan is mediation een adequaat middel om een gezamenlijke strategie te bepalen en de sfeer en energie binnen het bedrijf te verbeteren. 

Bent u nieuwsgierig geworden naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.


ECHTSCHEIDINGSMEDIATON

Een scheiding kan voor veel emoties zorgen en is vaak ingewikkeld. Wij begeleiden jullie tijdens de mediation waarin jullie samen afspraken maken omtrent de echtscheiding. Tijdens de eerste gesprekken wordt aandacht besteed aan het (gevoels)proces waar jullie doorheen gaan. Kinderen zijn meestal niet aanwezig bij de gesprekken, maar omdat een echtscheiding hen raakt en kwetsbaar maakt, staan hun belangen voorop. Belangrijk is dat jullie als ouders gemotiveerd worden om tot bestendige afspraken te komen. Denk hierbij aan het opstellen van een ouderschapsplan, afspraken over de zorgverdeling van de kinderen, wat er met de woning moet gebeuren, de afwikkeling van de gemeenschap, pensioenafspraken etc. Deze afspraken worden met wederzijdse overeenstemming vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en door beide partijen ondertekend. Hierna wordt het gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding door een advocaat ingediend bij de rechtbank. 

HOE WERKEN WIJ?

1. Doorgaans vindt er eerst een telefonische intake plaats met een van de partijen. Op grond van de verkregen informatie  stellen wij vast of het conflict mediabel is en of wij u daarbij kunnen begeleiden.

 2. Voorafgaand aan de mediation kunnen wij met elk van de partijen afzonderlijk een vertrouwelijk gesprek voeren over wat er speelt. In dit gesprek bespreken we ook het mediationproces en beantwoorden we uw vragen. Zo’n gesprek valt al onder de vertrouwelijkheid van de partijen en heeft tot doel om kennis te maken.

 3. Zodra vastgesteld is dat het conflict mediabel is en dat betrokken partijen met elkaar in gesprek willen gaan, ontvangt u voorafgaand aan het eerste gesprek een aantal documenten zoals de mediationovereenkomst, de MfN gedragsregels en het MfN reglement.

 4. Na de individuele intake ontmoeten partijen elkaar tijdens een of meer gezamenlijke gesprekken onder leiding van de mediator. In de gezamenlijke gesprekken proberen wij als mediator inzicht te krijgen in wat er speelt, welke behoeftes er zijn en welke belangen er spelen. Vervolgens wordt besproken aan welke eisen een oplossingsrichting moet voldoen. Er wordt pas een keuze gemaakt als alle betrokkenen adequaat geïnformeerd zijn over de uiteindelijke oplossing en hiermee akkoord gaan. 

 5. Tijdens de gezamenlijke gesprekken is een individueel onderhoud met de mediator ook mogelijk. De zakelijke inhoud van dat gesprek wordt dan aan de andere partij teruggekoppeld. 

 6. Indien er een akkoord is bereikt zullen wij de gemaakte afspraken schriftelijk vastleggen in een afsprakenlijst of vaststellingsovereenkomst. De inhoud van de mediation blijft, tenzij partijen anders willen, na afloop vertrouwelijk.

ADVISERING

In conflictsituaties kan het echter altijd gebeuren dat partijen er samen niet uitkomen. In zulke gevallen kunt u een beroep op Mulder & Van Dijk doen om een nieuwe strategie te verkennen die beweging in de zaak kan brengen. In deze fase van het geschil kunnen wij u bijvoorbeeld bijstaan met advies en eventueel de gang naar de kantonrechter maken. Ook kunt u bij ons terecht als er reeds een extern mediationtraject heeft plaatsgevonden en dit niet tot succesvolle resultaten heeft geleid. In dat geval kunnen wij het mediationproces opnieuw begeleiden of indien gewenst u van juridisch advies voorzien en zonodig vertegenwoordigen.