Algemene voorwaarden 

Mulder & Van Dijk

 

Artikel 1: Algemeen

1.1. Mulder & Van Dijk is gevestigd te Oegstgeest en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 80477658. Mulder & Van Dijk houdt zich bezig met begeleiding en advisering van arbeids- en zakelijke conflicten. Deze diensten worden mede uitgeoefend door personen die door Mulder & Van Dijk zijn gecontracteerd.

1.2. Mulder & Van Dijk is een vennootschap onder firma. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door en namens de vennootschap onder firma Mulder & Van Dijk. De artikelen 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 en art. 7: 409 BW zijn niet van toepassing. 

1.3. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Mulder & Van Dijk en cliënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken.

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op allen die al dan niet werkzaam zijn voor Mulder & Van Dijk, alsmede namens Mulder & Van Dijk ingeschakelde derden. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring, van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen en op buitencontractuele partijen.

1.5.  Indien een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vernietigbaar of nietig is, blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

 

Artikel 2: Overeenkomst van opdracht

2.1. De door Mulder & Van Dijk gedane voorstellen zijn vrijblijvend. Een door Mulder & Van Dijk gedaan voorstel komt automatisch te vervallen indien zij door de cliënt niet binnen 7 dagen schriftelijk is aanvaard, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2. De overeenkomst van opdracht komt krachtens deze algemene voorwaarden tot stand op het moment van het aanvaarden van de door cliënt verstrekte opdracht.

2.3. De aanvaarding van de opdracht gebeurt schriftelijk door ondertekening van de overeenkomst van opdracht door Mulder & Van Dijk of door schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van de opdracht per brief, fax of email. Zonder schriftelijke bevestiging van de opdracht door Mulder & Van Dijk kan de opdrachtgever geen rechten aan de opdracht ontlenen.

2.4. De uit de overeenkomst wederzijds voortvloeiende verplichtingen gaan gelden vanaf de schriftelijke bevestiging door Mulder & Van Dijk aan cliënt.

2.5. Mulder & Van Dijk bepaalt welke medewerker de opdracht gaat uitvoeren, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen tussen partijen.

2.6.  Indien het noodzakelijk is om voor een goede afhandeling van de overeenkomst derden in te schakelen, dan zal de opdrachtgever hier voorafgaand van in kennis worden gesteld.

2.7. Mulder & Van Dijk zal zich inspannen om zorgvuldig te werk te gaan en naar beste kunnen een bepaald resultaat te bereiken, maar garandeert dat resultaat niet.

 

Artikel 3: Verplichtingen cliënt

3.1. Cliënt zorgt ervoor dat alle informatie, feiten en omstandigheden die noodzakelijk zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst, tijdig worden aangeleverd aan Mulder & Van Dijk.

3.2. Indien in het vorige lid genoemde benodigde informatie niet tijdig aan Mulder & Van Dijk is verstrekt, kan Mulder & Van Dijk de overeenkomst opschorten en eventuele extra gemaakte kosten in rekening brengen.

 

Artikel 4: Honorarium en betaling

4.1. Mulder & Van Dijk brengt voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht een honorarium in rekening, vermeerderd met omzetbelasting en exclusief overige ten behoeve van de opdracht gemaakte kosten. 

4.2. Deze voor de opdracht gemaakte kosten kunnen o.a. bestaan uit reis-en verblijfkosten, vertalingen, documentatie, prints, kosten van deskundigen etc.

4.3. De werkzaamheden worden in beginsel gedeclareerd op basis van een standaard uurtarief, vermenigvuldigd met de aan de zaak bestede tijd. In overleg met de cliënt kan hiervan worden afgeweken. Mulder & Van Dijk behoudt zich het recht voor om jaarlijks het honorarium aan te passen.

4.4. Mulder & Van Dijk kan aan de cliënt een voorschot op het honorarium vragen.

4.5. Mulder & Van Dijk verzendt in beginsel maandelijks aan het einde van de maand declaraties van de werkzaamheden en de gemaakte kosten. Deze declaraties dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie te zijn voldaan. Na het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen is de cliënt van rechtswege in verzuim en maakt Mulder & Van Dijk aanspraak op vertragingsrente, inclusief (wettelijke) rente over het verschuldigde bedrag, zonder dat deze eerst aangezegd hoeft te worden.

4.6. Betalingen worden voldaan door betaling van het verschuldigde bedrag dat op de declaratie vermeld staat. Het bankrekeningnummer van Mulder & Van Dijk is NL37 RABO 0360 5004 71. Uitstel van betaling wordt niet gehonoreerd.

4.6. Als de cliënt het (volledig) verschuldigd bedrag niet ineens kan voldoen binnen de in lid 5 genoemde termijn, dan kan in uitzonderlijke gevallen een betalingsregeling afgesproken worden. De cliënt dient hier tijdig en binnen de genoemde betalingstermijn een verzoek voor te doen. Deze betalingsregeling wordt schriftelijk vastgelegd en bevestigd. Indien de betalingsregeling niet op tijd door cliënt wordt voldaan, wordt het verschuldigde bedrag direct opeisbaar door Mulder & Van Dijk. 

4.7. Het honorarium met betrekking tot reeds verrichte werkzaamheden kan, als de opdracht langer duurt dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.

4.8. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling van cliënt zijn de verplichtingen van de cliënt onmiddellijk en volledig opeisbaar.

 

 

Artikel 5: Verzuim 

5.1. Mulder & Van Dijk kan de uitvoering van de werkzaamheden opschorten indien de cliënt in verzuim is en een of meer verplichtingen jegens Mulder & Van Dijk niet nakomt.

5.2. Mulder & Van Dijk kan slechts van dit opschortingsrecht gebruik maken als zij de cliënt hiervan van tevoren op de hoogte heeft gesteld en hem alsnog de mogelijkheid heeft geboden om binnen een afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting te voldoen.

5.2. Invorderingskosten zoals het versturen van aanmaningen komen voor rekening van de cliënt.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1. Indien er door Mulder & Van Dijk tekortkomingen zijn ontstaan in de nakoming van hun verbintenis jegens cliënt, dan worden deze besproken met de cliënt en zal deze in goed overleg met de cliënt worden hersteld.

6.2. Mocht er eventueel schade uit voortvloeien, dan streeft Mulder & Van Dijk naar een minnelijke schikking.

6.3. Mulder & Van Dijk is verplicht verzekerd tegen de gevolgen van beroepsaansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een tekortkoming of onrechtmatige daad, of die voortvloeit uit een andere rechtsgrond van Mulder & Van Dijk en van derden die voor of namens Mulder & Van Dijk werkzaam zijn, is in totaal beperkt tot het bedrag dat in dat geval uit hoofde van de door Mulder & Van Dijk gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

6.4. Indien er geen uitkering op grond van de aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Mulder & Van Dijk in de desbetreffende zaak gedeclareerde en ontvangen honorarium, tot een maximumbedrag van € 10.000,00. Mulder & Van Dijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen van (door haar ingeschakelde) derden. Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten. De opdrachtgever vrijwaart Mulder & Van Dijk tegen alle aanspraken van derden, daaronder begrepen redelijke kosten van verweer.

6.4. Mulder & Van Dijk is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is bij cliënt of bij derden die het gevolg is van het aanleveren van onjuiste en/of onvolledige gegevens door cliënt.

6.5. Een vordering tot schadevergoeding dient uiterlijk binnen 12 maanden nadat cliënt de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Mulder & Van Dijk aanhangig zijn gemaakt. Na deze termijn vervalt het recht op schadevergoeding.

6.6. De cliënt die overgaat tot aansprakelijkstelling, dient het door hem gestelde causaal verband te bewijzen.

6.7. Indien Mulder & Van Dijk door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de cliënt kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand de duur van drie maanden heeft bereikt hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een tekortkoming kan Mulder & Van Dijk niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

Artikel 7: Intellectuele eigendomsrechten

7.1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het door cliënt en/of derden niet toegestaan om door of namens Mulder & Van Dijk opgestelde contracten, brieven, adviezen, blogs of andere door hen opgestelde documenten te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

7.2. Cliënt dient de persoonlijkheidsrechten van Mulder & Van Dijk, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet in acht te nemen. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mulder & Van Dijk. Elk gebruik van een document van Mulder & Van Dijk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Mulder & Van Dijk.

 

Artikel 8: Toepasselijk recht

8.1. Op de rechtsverhouding tussen Mulder & Van Dijk en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Holland is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen die ontstaan zijn tussen Mulder & Van Dijk en cliënt.

8.3. Deze algemene voorwaarden kunnen op verzoek kosteloos worden toegestuurd.